เพชรเจาะแกนหลัก

บิตแกนเพชร, Bit เจาะคอนกรีตหลัก, Diamond Drill Bit.