เพชรเจาะแกนหลัก

Diamond Drill Bit, บิตแกนเพชร, บิตเจาะคอนกรีตหลัก.