เพชรเจาะแกนหลัก

บิตแกนเพชร, บิตเจาะคอนกรีตหลัก, Diamond Drill Bit.